دوربین تئودولیت سندینگ

زاویه یاب دیجیتال با دقت زاویه ای پنج ثانیه

دارای تقسیم بندی زاویه ای درجه و گراد

بزرگنمایی 32 برابر و کمپانساتور دو محوره

دارای دو طرف کیبورد آلفا نومریک با مصرف باطری بسیار کم